Loading...
Werkwijze en tarieven2023-01-11T09:50:36+01:00

Onze werkwijze

Elk mediationtraject vangt aan met een intakegesprek. Een intakegesprek vindt vrijwel altijd individueel plaats. Zo’n gesprek is nodig om te bezien of het conflict zich wel leent voor mediation en zo ja, wat de probleemstelling is die opgelost moet worden. Verder kunnen eventuele vragen over het verloop van het mediationtraject worden gesteld en beantwoord.

Belangrijk is dat in de intakegesprekken duidelijk wordt of alle partijen willen meewerken aan het traject. Als dit zo is wordt er een afspraak voor een eerste gezamenlijk gesprek gemaakt dat op ‘neutraal’ terrein plaatsvindt, meestal op ons kantoor in Apeldoorn, maar in overleg zijn ook andere locaties mogelijk.

Voorafgaand aan de eerste gezamenlijke afspraak ontvangen partijen de mediationovereenkomst. Deze overeenkomst bevat de afspraken die gelden tijdens de gesprekken, onder meer ten aanzien van vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Een gemiddelde mediation neemt ongeveer drie gezamenlijke gesprekken in beslag van elk zo’n twee tot drie uur. Tijdens de gesprekken krijgt iedereen tijd en ruimte om zijn/haar kant van het verhaal naar voren te brengen. De mediator leidt de gesprekken in goede banen en vat hetgeen besproken is na ieder gesprek kort samen in gespreksverslagen.

Als een oplossing is gevonden legt de mediator de afspraken -zo nodig- vast in een vaststellingsovereenkomst die vervolgens door de betrokken partijen wordt ondertekend.

Onze vaste tarieven

Wij voeren altijd eerst intakegesprekken met alle partijen. Die intake gesprekken kosten met ingang van 1 januari 2023 € 235* per gesprek. Zo’n gesprek duurt ongeveer een uur tot twee uur.

Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we met ingang van 1 januari 2023 additioneel € 1.500*, welk bedrag bij aanvang van het mediationtraject voldaan dient te zijn. Daarbij gaan we ervan uit dat drie gesprekken van elk maximaal 3 uur voldoende moeten zijn om tot een oplossing te komen. Mochten er onverhoopt toch meer gesprekken nodig zijn, dan rekenen we daarvoor met ingang van 1 januari 2023 € 475* per gesprek van maximaal 3 uur.
Als er minder dan drie gesprekken nodig zijn om tot een oplossing te komen kost het u ook € 1.500* en wordt onverhoopt in de gesprekken geen oplossing gevonden, omdat blijkt dat het conflict te ver is geëscaleerd, dan gelden voornoemde tarieven ook. Zo weet u waaraan u toe bent.

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om ons gewoon in het mediationtraject op basis van ons gangbare uurtarief te betalen. Dat uurtarief bedraagt per 1 januari 2023 €250* per uur.

Over het algemeen worden de kosten voor mediation door beide partijen gezamenlijk gedragen. In arbeidsrechtelijke kwesties zie je echter dat de kosten meestal door de werkgever worden gedragen.

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.